Քսաներորդ դարի 50-ական թվականներից հետազոտության ճշգրիտ մեթոդները լեզվաբանության մեջ տեսակարար մեծ կշիռ են ձեռք բերում: Բուռն զարգացում ապրող տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, լեզվի ձևային նկարագրությունը, մեքենական թարգմանությունը, տեքստի ավտոմատացված վերլուծությունը աստիճանաբար դառնում են կիրառական լեզվաբանության ամենաարագ զարգացող բնագավառները:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և ինֆորմացիոն հասարակություն

Ինֆորմացիոն ռեսուրսներ

Ինֆորմացիոն ռեսուրսները և կիրառական լեզվաբանության խնդիրները


Մանուկյան Ա., Սարգսյան Ա., Ուռուտյան Ռ., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 4-6:

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և լեզվաբանության խնդիրները

Մանուկյան Ա., Սարգսյան Ա., Ուռուտյան Ռ., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 7-15:

Կոմպյուտերային լեզվաբանություն

Տեքստի լեզվաբանական վերլուծության ավտոմատացման խնդիրները

Մաթեմատիկական լեզվաբանություն

Բնական լեզուների մշակման համակարգեր


Մանուկյան Ա., Ուռուտյան Ռ., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 16-25:

Ձևային կաղապարների կիրառությունը լեզվաբանության մեջ

Անմիջական բաղադրիչների քերականություն

Օբյեկտների նկարագրության բազմահատկանիշ կաղապար


Ուռուտյան Ռ., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 26-44:

Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու սկզբունքները

Հովսեփյան Լ., Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու սկզբունքները, Ջահուկյանական ըներցումներ (2), Երևան, 2007, էջ 112-117:

Հայերենի քերականության ձևայնացում և համընդհանուր ցանցային լեզվի...

Հովսեփյան Լ., Հայերենի քերականության ձևայնացում և համընդհանուր ցանցային լեզվի հայերեն մոդուլի մշակում, Արևելագիտության հարցեր, հ. VI, Երևան, 2006, էջ 144-156:

Մեքենական թարգմանություն

Թարգմանություն

Մեքենական թարգմանություն

Մեքենական թարգմանության պատմությունից

Մեքենական թարգմանության զարգացումը Հայաստանում

Մեքենական թարգմանության համակարգում գործողությունների հաջորդականությունը

Մեքենական թարգմանության համակարգերի տեսակները

Մեքենական թարգմանության տեսական հարցեր

Մեքենական թարգմանության տեխնոլոգիաներ. Միջնորդ լեզվի գաղափարը

UNL միջնորդ լեզվի մասին

Թարգմանության կուտակման տեխնոլոգիա

Զուգահեռ տվյալների տեխնոլոգիա


Ուռուտյան Ռ., Մանուկյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 45-66:

Արհեստական բանականություն

ԱԲ հիմնախնդիրները

Գիտելիքներ

Ինքնուսուցանող համակարգեր

Մարդ-համակարգիչ համագործակցություն


Ուռուտյան Ռ., Մանուկյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 67-78:

Գերտեքստ

Մանուկյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 86-88:

Ավտոմատացված ուսուցողական համակարգեր

Բնական լեզվի կոմպյուտերային ուսուցում

Կոմպյուտերային ուսուցումը լեզվաբանության մեջ


Մանուկյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 79-85:

Վիճակագրական մեթոդների կիրառումը լեզվաբանության մեջ

Վիճակագրական մեթոդներով լուծվող խնդիրներ

Փորձառական տվյալների մշակումը լեզվաբանության մեջ


Սարգսյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 92-96:

Հնչավիճակագրություն

Սարգսյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 97-105:

Ոճաչափություն

Ոճաչափության բանասիրական կարգավիճակը

Ոճի չափումները

Ոճաչափության առարկան և խնդիրները

Ոճամետրիկա


Սարգսյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 106-111:

Վերծանում

Սարգսյան Ա., Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Երևան, «Գ.Ա.Մ» հրատ., 2004, էջ 112-115: