Համակարգչային լեզվաբանության խնդիրներն ու նպատակները

Մեքենական թարգմանություն

Համակարգչային արհեստական միջնորդ լեզու (Universal Networking Language)

Լեզվի ձևային նկարագրության սկզբունքներն ու եղանակները


Հակոբյան Ֆ., Բառամիավորների նկարագրության սկզբունքները ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 2016, էջ 3-18:

Համակարգչային բառարանագրություն. Օտարալեզու էլեկտրոնային բառարաններ

Օտարալեզու էլեկտրոնային բառարաններ

Հակոբյան Ֆ., Բառապաշարի ներկայացումը էլեկտրոնային բառարաններում, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան. Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014, № 4 (28), էջ 107-116:

Հայալեզու էլեկտրոնային բառարաններ

Հակոբյան Ֆ., Բառապաշարի ներկայացումը հայերեն էլեկտրոնային բառարաններում, «Կանթեղ» գիտական պարբերական, 2014, 2-3 (59-60), էջ 119-127:

Բառային հենքեր (Lexical databases). Wordnet-ի կառուցվածքը և ընդգրկումը

Հակոբյան Ֆ., Բառապաշարի համակարգչային շտեմարաններ, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2014, 1 (30), էջ 131-143:

Բառապաշարի համակարգչային շտեմարաններ

Հակոբյան Ֆ., Հայերենի բառապաշարի համակարգչային շտեմարանի կառուցման ուրվագիծ, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Երևան, 2014, 144.2. (№ 3), էջ 60-70:

Էլեկտրոնային համաբարբառներ

Հակոբյան Ֆ., Համաբարբառների համակարգչային մշակման խնդիրները, Երիտասարդ լեզվաբաններ. գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2016, էջ 57-64:

Կորպուսային լեզվաբանություն

Լեզվական կորպուսներ

Հակոբյան Ֆ., Հայերենի ընդհանրական կորպուսի կազմության սկզբունքները, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2017, էջ 170-178:

«Արևելահայերենի ազգային կորպուս»

Հակոբյան Ֆ., «Արևելահայերենի ազգային կորպուսի կառուցվածքը և ընդգրկումը», Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի Բանբեր. Երևան, 2018, 1 (44), էջ 382-390:

Տեքստի էլեկտրոնային սրբագրման և խմբագրման համակարգեր

Հակոբյան Ֆ., Հայերեն էլեկտրոնային սրբագրման համակարգի նպատակը և խնդիրները, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 52-57

Հայատառ հաղորդակցման խնդիրները համացանցում

Հակոբյան Ֆ., Հայատառ հաղորդակցման խնդիրները համացանցում, Լեզու և լեզվաբանություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 2 (17), Երևան, 2017, էջ 61-67